ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Document Administration System

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ผู้มีประสบการณ์ด้านระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทยมานานกว่า 15 ปี มีผลงานเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนได้ประมวลความรู้ความสามารถ และความชำนาญในการพัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน EDAS ซึ่งเป็น Web-based Application สำหรับการบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์มีสถาปัตยกรรมแบบ N-Tiers รองรับการจัดเก็บปริมาณสูงและการขยายตัวการจัดเก็บอย่างต่อเนื่อง โดยจัดเก็บข้อมูลลงสู่เครื่องแม่ข่ายเพื่อใช้งานร่วมกันได้อย่างทันสมัยและทันเหตุการณ์ กระจายการใช้เอกสารร่วมกันผ่านระบบ Internet หรือ Internet ขององค์กร

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

Electronic Document Control System

งานสารบรรณเปรียบเสมือนเส้นทางเดินหนังสือหลักของระบบราชการ เมื่อ ซัมมิท คอมพิวเตอร์ ได้พัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา เราได้คำนึงถึงประโยชน์การใช้งานและความจริงที่ระบบนี้สามารถรองรับงานสารบรรณเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ตามแนวทาง TH e-GIF ในลักษณะบูรณาการของระบบสารบรรณ ระบบจัดเก็บภาพเอกสารและแฟ้มดิจิตอลและระบบรักษาความปลอดภัยอย่างไร้รอยสะดุด