Public Key Infrastructure
PKI Management Server

PKI เป็นสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัยของข้อมูลซึ่งผ่านการพิสูจน์ความน่าไว้วางใจระดับสูงสุดมาแล้ว สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานท่ามกลางความเสี่ยงของระบบอินเตอร์เน็ต

PKI Management Server คือระบบที่ช่วยการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลและสารสนเทศด้วยมาตรฐานของ Public Key Infrastructure ซึ่งได้ถูกออกแบบเพื่อการพัฒนาระบบงานของลูกค้าให้เหมาะสมกับองค์กรและรองรับการใช้ PKI and Digital Signature (ระบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์), ซึ่งเป็นการลดเวลาการเรียนรู้เพื่อใช้ PKI technology ในการพัฒนาระบบงาน

บริการหลัก