พันธกิจ

พันธกิจ  เพื่อการดำเนินการของซัมมิทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ดังนี้

  • สร้างกระบวนการต่างๆ ของซัมมิทฯ ให้มีวัตถุประสงค์ ตัววัดผล เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ด้านการผลิต บริการ บริหารและบุคลากร)
  • สร้างบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม และจริยธรรม ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและสมรรถภาพ
  • สร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย ประทับใจ และไว้วางใจ
  • สร้างวิธีการถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมของซัมมิท (ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม) จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง
  • เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทันสมัยด้วยสุดยอดเทคโนโลยี

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนความสามารถและสร้างความชำนาญให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และหล่อหลอมความสำนึก ในศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ ซึ่งเราเชื่อว่า การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานของเราจะสามารถยืนหยัด เติบโต และก้าวหน้า ในทางที่ดี ลูกค้าของเราจะได้ผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และประเทศไทยของเราจะรุ่งเรื่องต่อไปอีกนาน.