1. Implementer 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบงานเป็นผู้ช่วย SA ในการเก็บ requirement, ทดสอบระบบงาน, จัดทำเอกสารคู่มือต่าง ๆ รวมทั้งให้การฝึกอบรมและ support ระบบงานที่ทางบริษัทพัฒนาทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • เข้าใจงานทางด้าน Web Application และ Client/Sever เพื่อสนับสนุนระบบงาน
 • สามารถใช้โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Microsoft Word, PowerPoint, Visio, Project ได้ เป็นอย่างดี
 • มีพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Database และ OS อาทิ MS Access, SQL Server, Oracle, Windows, UNIX ได้
 • มีประสบการณ์ในการ Support โปรแกรมระบบงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

2. Help Desk 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับแจ้งเรื่องข้อขัดข้องและแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบงาน สนับสนุนการใช้ระบบงานทางโทรศัพท์และ webbord เพื่อปรับปรุงเอกสารการใช้ระบบงาน ประสานงานระหว่างทีมงานและลูกค้าได้

คุณสมบัติ

 • ชาย / หญิง วุฒิปริญญาตรีทางด้านคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • เข้าใจงานทางด้าน Web Application เพื่อสนับสนุนการใช้ระบบงาน
 • มีพื้นฐานในการใช้งานโปรแกรม Database และ OS อาทิ MS Access, SQL Server, Oracle,Windows,UNIX
 • รักงานบริการและสามารถควบคุมอารมณ์ได้ดี
 • รับแรงกดดันเรื่องเวลา และความหลากหลายของ User ได้ดี
 • บุคลิกดีสามารถสื่อความได้ดี และมีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
 • ถ้ามีประสบการณ์ในงาน Helpdesk จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

3. System Engineer 5 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบด้านการออกแบบและสร้างข้อกำหนดสำหรับระบบจัดการฐานข้อมูล ให้ความร่วมมือประสานงานพัฒนาระบบงาน การจัดตั้งเครือข่าย และ ทีมงานสนับสนุนการใช้ระบบงานเพื่อการประเมิน ทดสอบการทำงานร่วมกันของฮาร์ตแวร์ ซอฟต์แวร์และระบบงาน ทดสอบการใช้งานระบบจัดการฐานข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่นการออกแบบ คำสั่งการใช้งาน ปรับแต่งความสามารถของฐานข้อมูล ออกแบบและพัฒนากระบวนการสำรองฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ web applications จัดทำเอกสารโครงสร้างระบบซอฟต์แวร์ที่เสนอให้ลูกค้า รักษาสถานะภาพ software license ติดตั้งระบบปฏิบัติการ (operating system) ต่าง ๆ patches และ upgrades จัดการสำรองและกู้คือระบบและข้อมูล และบริหารการติดตั้ง servers

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 • สามารถดูแลระบบปฏิบัติการ Windows, Linux. Solaris, AIX
 • สามารถใช้ฐานข้อมูล Oracle, MS-SQL, DB2 ,MySQL
 • วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้าน Network เบื้องต้นได้
 • มีความกระตือรืนร้น, ความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • สามารถใช้งาน Oracle Weblogic, IBM Websphere, Tomcat เป็นต้น
 • มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถเรียนรู้หรือศึกษา Software ใหม่ ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4. Programmer 10 อัตรา

รายละเอียดของงาน

พัฒนา Web Application ด้วยภาษา Java หรือ .Net

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความกระตือรือร้น, มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ด้านการเขียนโปรแกรม 1- 5 ปี
 • เงินเดือนพิจารณาตามความสามารถ

5. System Analyst 5 ตำแหน่ง

รายละเอียดของงาน

 • วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานเพื่อพัฒนาโปรแกรม
 • ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงานตามที่ไดรับมอบหมาย
 • จัดทำเอกสารการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน
 • ประสานงานระหว่าง ผู้ใช้ และผู้พัฒนาโปรแกรม

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี วุฒิปริญญาตรี/ปริญญาโท สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ในการออกแบบฐานข้อมูล และใช้ฐานข้อมูลได้เป็นอย่างดี เช่น ORACLE, MS SQL, DB2
 • มีความรู้เกี่ยวกับ UML และ Software Process Management
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีความกระตือรืนร้น, มีความรับผิดชอบ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
 • มีประสบการณ์ออกแบบหรือพัฒนาโปรแกรม จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงาน
 • ตำแหน่งที่ต้องการ