ประวัติความเป็นมาของบริษัท

บริษัท ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2521 ทะเบียนเลขที่ 0105521005519  สถานที่ตั้งเลขที่ 109 อาคารซี.ซี.ที. (ชั้น 12)  ถนนสุรวงศ์  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก  กรุงเทพ 10500  ปัจจุบัน บริษัทฯให้บริการที่ปรึกษา พัฒนาระบบงาน ติดตั้งระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงแก่ภาครัฐและเอกชนต่างๆ โดยนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้บริการอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลากว่า 40 ปี และประสบความสำเร็จดังรางวัลเกียรติคุณทางด้าน IT ขององค์กรระดับประเทศ ดังนี้

 1. Certification of Completion on CMMI V1.3 ML3 by CMMI Institute Partner (โครงการมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานซัมมิท คอมพิวเตอร์) เมื่อ 21 พฤศจิกายน 2557
 2. Hall of Frame 2012  ของ Software Park  เนื่องในงาน IT Professional Towards AEC
 3. Certification of Completion on CMMI V1.2 ML2 by SEI (โครงการมาตรฐานกระบวนการพัฒนาระบบงานซัมมิท คอมพิวเตอร์) เมื่อ 28 ตุลาคม 2554
 4. Thailand ICT Excellence Awards 2009 (โครงการพัฒนาระบบ C/O Online หอการค้าไทย ได้รางวัล Project of the Year)

แม้ซัมมิท คอมพิวเตอร์ จะภูมิใจในประสบการณ์ด้านไอทีอันยาวนาน แต่เรามิได้หยุดพัฒนาตนเอง เรายังคงเดินหน้าเสริมความรู้ในเทคโนโลยีใหม่อย่างสม่ำเสมอ พร้อมกันนี้เรายังคงรักษาคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัดด้วยเราเชื่อมั่นในพระบรมราโชวาทแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้ไว้เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2530 ดังนี้

“... เมื่อมีโอกาสและมีงานให้ทำ  ควรเต็มใจทำ  โดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอื่นใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง  คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น  ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใด ย่อมทำได้เสมอ  ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน ซื่อสัตย์ สุจริต  ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น “


วิสัยทัศน์

บริษัทฯ เป็นองค์กรที่มุ่งมั่นบริหารงานไอทีสู่ความเป็นเลิศอย่างโปร่งใส บริการด้วยใจคุณธรรมและคุณภาพมาตรฐาน รักษา และเสริมความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้ มุ่งเน้นความสำคัญของการใช้ระบบงานและผลิตภัณฑ์ได้จริง เพื่อประโยชน์สูงสุดที่ลูกค้าควรได้รับ ส่งเสริม จัดหา และนำสุดยอดเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาระบบงานให้ตรงวัตถุประสงค์และแก้ไขปัญหาของลูกค้า


พันธกิจ

พันธกิจ  เพื่อการดำเนินการของซัมมิทฯ ให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ดังนี้

 • สร้างกระบวนการต่างๆ ของซัมมิทฯ ให้มีวัตถุประสงค์ ตัววัดผล เป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจน (ด้านการผลิต บริการ บริหารและบุคลากร)
 • สร้างบุคลากรทุกระดับให้มีคุณธรรม และจริยธรรม ถึงพร้อมด้วยคุณภาพและสมรรถภาพ
 • สร้างรอยยิ้มให้ลูกค้าด้วยมาตรฐานการบริการที่ทันสมัย ประทับใจ และไว้วางใจ
 • สร้างวิธีการถ่ายทอดความรู้ และวัฒนธรรมของซัมมิท (ซื่อสัตย์ มุ่งมั่น ทำงานเป็นทีม) จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง
 • เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรทั้งด้านผลิตภัณฑ์ และการบริการให้ทันสมัยด้วยสุดยอดเทคโนโลยี

บริษัทฯ ยังได้สนับสนุนความสามารถและสร้างความชำนาญให้แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง และหล่อหลอมความสำนึก ในศักดิ์ศรีการเป็นมนุษย์ ซึ่งเราเชื่อว่า การกระทำเช่นนี้จะช่วยให้พนักงานของเราจะสามารถยืนหยัด เติบโต และก้าวหน้า ในทางที่ดี ลูกค้าของเราจะได้ผลประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ และประเทศไทยของเราจะรุ่งเรื่องต่อไปอีกนาน.


ความชำนาญด้านเทคนิค

Big Data

 • Cloudera (Apache Hadoop, Hive, Impala, HBase, Spark)

ETL

 • Pentaho PDI, Oracle Data Integration

Analytics / Business Intelligence Report

 • Pentaho Business Analytic, Weka, Tableau, Oracle Data Visualization, Oracle Stream Analytics

Analytic Database Management System

 • Vertica

Operating System

 • UNIX (Solaris, Tru64, IRIX, AIX), Linux, Windows/2000/XP/NT

RDBMS

 • Oracle, DB2 7/8, MS SQL Server, MySQL&PostgreSQL

Development Languages &Tools

 • Oracle Developer 2000/Suite, VB/VB.Net, SmallTalk, PHP, ASP/ASP.Net, JavaScript, Java, JSP/EJB, ColdFusion, J2EE, .NET, Struts Web Service

Full Text DB / Search

 • Oracle Text, SQL Server Full-Text

Content / Document Management System

 • IBM Content Management Documentum
 • EDMS : EDCS, EDAS

Application Server

 • Websphere, Oracle Weglogic, JRUN, ApacheTomcat, EAS (EDMS Application Server)

Business Process Management System and SOA

 • Oracle BPM Suite
 • Oracle SOA Suite

Application Security

 • Single Sign-On : AccessMatrix Universal Sign-On
 • 2FA System : AccessMatrix Universal Access Control

Smart Card and PKI Application/System

 • PKI Smart Card Applications
 • Document Digital Signature Signing , Document Access via Encryption/Decryption using PKI Smart Card , Application Sign-on using PKI Smart Card ID.
 • Microsoft CA Server/Service Installation/Configuration
 • HSM (Hardware Security Module) for CA Server
 • Ncipher

Certificate

Certificate - ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2019

ASOCIO Outstanding ICT Company Award 2019

Big Data Project Breakthrough

Big Data Project Breakthrough
2019 Hitachi Vantara ASEAN CIO & Partner Leaders Forum

Hall of Frame 2012 by Software Park

Hall of Frame 2012 by Software Park 
IT Professional Towards AEC Event

Thailand ICT Excellence Awards 2009

Thailand ICT Excellence Awards 2009
(Project Application Development C/O Online, The Thai Chamber of Commerce)


คู่ค้า